Herfølge Gymnastikforening - Beretning for gymnastikafdelingen for året 2015

Gymnastikafdelingen har i 2015 haft 378 medlemmer. Det er desværre en tilbagegang i forhold til sidste år. Tilbagegangen ses både på børne- og på voksenholdene. For børnenes vedkommende tror vi, det både handler om skolereformen og om, at vores tætteste naboer har fået markant bedre lokaler og faciliteter i løbet af de senere år.

For de voksnes vedkommende er der to hovedårsager: Den ene er, at vi desværre grundet instruk-tørønsker flyttede vores herreholds træningstid til en anden dag. Den anden er, at vi har ændret det ene af vores hold med voksne kvinder fra at være et sæsonbaseret hold til at være et klippe-kortshold, og så tæller udøverne desværre ikke med i medlemsstatistikken. Der har dog været stabilt fremmøde.

Set i bakspejlet har vi erfaret, at det nok er en dårlig idé at flytte for meget rundt på de modne voksne, da denne gruppe ikke ser ud til at være så fleksibel som de yngre medlemsgrupper. Vi håber, at vi sammen med instruktørerne for de forskellige hold kan finde en bedre løsning i næste sæson. Der er jo flere hensyn at tage – både medlemmernes ønsker, instruktørernes fleksibilitet og – ikke mindst – at der ”desværre” også er andre foreninger, som skal benytte lokalerne.

Første arrangement i 2015 var traditionen tro vores fastelavnsfest med tøndeslagning og efterføl-gende gymnastik, som blev afholdt den 8. februar 2015 i Herfølge-Hallen. Dette er et hyggeligt og gennemprøvet arrangement, som altid er populært.

Mange af foreningens hold har i 2015 deltaget i DGI’s forårsopvisninger, primært i Faxe den 1. marts, men også i Vordingborg den 6. og 8. marts 2015.
Den 21. marts 2015 havde vi hjemmeopvisning i Herfølge-Hallen. Det blev en god dag med delta-gelse af 12 af foreningens egne hold samt gæsteholdene DGI Storstrømmen Ynglinge Nord
og Rishøj Elite.
Et nyt tiltag var Cha Lou, et hold med voksne kvinder, som var et samarbejde mellem AIK 65 Strøby og Herfølge GF. Dette samarbejde er fortsat i denne sæson, hvor holdene til hverdag træner hver for sig, men også har nogle samtræninger i løbet af sæsonen for at kunne lave en fælles opvisning. Dette er udbytterigt for begge foreningers gymnaster – både gymnastisk og socialt.

Gymnastikpokalen gik i 2015 til Helle Egtved Svenningsen, som i sæsonen 2014-2015 overtog ledelsen af foreningens herrehold, og som desuden har undervist i Soft Hop-Shop i mange år.
 
I 2015 havde vi ingen sommerhold, men vi havde til gengæld nogle seancer i maj måned, hvor man kunne komme og tonse rundt og springe.

Vi har i april måned ansøgt Herfølge-Hallen om leje af lokaler. Ingen instruktører har haft lyst til at træne på kommunens skoler, så igen i denne sæson træner samtlige hold i Herfølge-Hallen. Dette giver flere og flere udfordringer, da hallens lokaler efterhånden er blevet ret populære både hos Herfølge Fitness samt hos øvrige foreninger.

I maj måned havde vi en større oprydningsdag i hallen. Rigtigt mange hjælpetrænere og instruktø-rer deltog, og vi fik sat bedre skik på redskabsrummet og ryddet op og ryddet ud i vores mange rekvisitter og redskaber. Efter oprydningen har vi fået lavet en hylde i redskabsrummet til vores mange skumredskaber. Svein Reigstad stod for design og udarbejdelse af hylden, og vi er utroligt glade for den.

Sensommeren startede med et ”Åbent Hus-arrangement” for de lokale SFO’er den 24. august 2015, hvor ca. 100 børn fra 2 skolers SFO’er mødte frem til rytmik, leg, hop og spring. Dette arrangement blev afholdt sammen med badmintonafdelingen, så der var mulighed for at prøve mange forskellige aktiviteter. Vi vil gerne fortsætte denne tradition, men vi kunne godt tænke os, at SFO’erne var lidt bedre til at få sendt alle deres børn afsted.

Vi havde sæsonstart i uge 36, fra og med den 31. august 2015. Programmet havde i forvejen været annonceret i Lørdag-Avisen, og man kunne også finde vores program på foreningens hjemmeside. Igen i år skal der lyde en stor tak til Henriette Hansen, som efterhånden er blevet vores faste grafiker!

Vi startede 16 gymnastikhold i vintersæsonen, hvoraf vi desværre måtte lukke 2 hold på grund af for ringe tilslutning. Herudover har vi i alt 5 ugentlige tilbud om Zumba Fitness, Power Motion (som primært er cirkeltræning) eller Soft Hop-Shop. På disse hold kan man møde op, når man vil. Her betaler man enten 25 kr. pr. gang eller benytter foreningens HG-kort som betaling. Man kan endvidere på Facebook-gruppen ”Zumba i Herfølge” holde sig orienteret om Zumba i foreningen.
Efteråret er gået med træning og opbygning af holdene. Foreningen deltog også i Herfølge Borger-forenings Herfølgedag i september.

Den 8. november arrangerede vi Putte-/børnefræs for børn under 10 år. Vi havde omkring 75 tilmeldinger til arrangementet. Det gik rigtig fint, der var mange aktiviteter, og mange havde doneret kager eller boller til vores lille café. Vi kunne dog stadig godt ønske os lidt flere deltagere.
 
Vore hold er nu i gang med den sidste halvdel af sæsonen. Enkelte af vore hold har haft weekend-træning enten i Herfølge eller i Haslev, hvor der er særligt gode forhold med hensyn til redskaber. Vi er glade for, at vore instruktører, hjælpetrænere samt gymnasternes forældre vil benytte deres dyrebare fritid og ressourcer på disse weekendtræninger, der virkelig er en motivation for gymna-sterne. Tusind tak for det!

Sæsonen sluttes af med amtsopvisninger i Faxe og Næstved i de første 2 weekender af marts - og hjemmeopvisning i Herfølge-Hallen den 2. april 2016.
Vi har siden sidste generalforsamling holdt 3 instruktørmøder for både gymnastikudvalg, instruk-tører og hjælpetrænere.
De næste opgaver for gymnastikafdelingen bliver opvisningen i april, sommergymnastikken og den ny sæson til efteråret.

Jeg håber, at 2016 også vil blive et godt og aktivt gymnastikår, hvor vi forhåbentlig kan bruge vores energi på gymnastik og på mange gode aktiviteter for medlemmerne.
Jeg vil gerne sige tak for en god sæson med godt samarbejde til alle gymnaster, instruktører, hjælpetrænere, bestyrelsen samt kasserer og sekretær, vores gode ”ressourcepersoner”, som vi ofte trækker på, forældre, hallens personale: Mikael og Claus, DGI Storstrømmen og DGI Midt- og Vestsjælland, samt – specielt – til Berit, Marianne og Lotte for deres arbejde i udvalget.

Jette Nielsen
18. februar 2016
Herfølge Gymnastikforening