Herfølge Gymnastik- & Idrætsforening

Herfølge Gymnastikforening

​Vedtægter for Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening


1 – Navn
Foreningens navn er Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening.
Stiftet den 4. oktober 1922. Foreningen har hjemsted i Herfølge, Køge kommune.
 
2 – Formål
Det er foreningens formål at fremme det frie folkelige idrætsliv.
Dette søges nået gennem gymnastik, boldspil, idræt og andet kulturelt arbejde.
 
3 – Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet DGI/Storstrømmen og dermed DGI samt Danmarks Idrætsforbund gennem medlemskab af relevante specialforbund.
 
4 – Medlemmer
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. Passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages mod betaling af kontingent en gang årligt. Dette fastsættes af bestyrelsen.
 
5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar/februar måned. Den bekendtgøres med 4 ugers varsel til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før og offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, men hvis et medlem skal udelukkes eller hvis der fremsættes forslag om vedtægtsændringer, så kræver det mindst 2/3 dele af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem forlanger dette. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Der føres beslutningsreferat over vedtagne beslutninger. Den siddende bestyrelse skal se beslutningsreferatet og det skal underskrives af dirigent og formand
Valgbar på generalforsamlingen er medlemmer, der er fyldt 15 år og som ikke er i restance.
Til den ordinære generalforsamling kan alle medlemmer af foreningen, samt inviterede personer deltage.
 
6 – Dagsorden
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Aflæggelse af foreningens og afdelingernes beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
  1. Formand.
  2. Bestyrelsesmedlemmer 
  3. Bestyrelsessuppleant/er.
  4. Godkendelse af Registreret/Statsautoriseret revisor.
 7. Eventuelt.
7 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/3 del af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
Adgang til den ekstraordinære generalforsamling, beslutningsdygtighed og afstemningsregler og kriterier for referater er de samme som ved den ordinære generalforsamling.
 
8 – Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren under ansvar over for bestyrelsen. Regnskabet revideres af registreret/statsautoriseret revisor.
 
9 – Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer og der kan vælges 2 suppleanter. Suppleanter må gerne deltage på møderne, men uden stemmeret. Der tilstræbes en fordeling af medlemmerne efter størrelsen i medlemstal i de enkelte afdelinger. Alle valg er for 2 år, suppleanter dog kun for 1 år.
Såfremt der ikke kan findes en fordeling af medlemmer der svare til medlemstal, så vælges der blandt de tilstedeværende, som ønsker at stille op til bestyrelsen.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og sekretær kan vælges uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov. Formand for ad hoc-udvalg har taleret på bestyrelsesmøder.
Under ansvar over for generalforsamlingen varetager bestyrelsen foreningens drift. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for alle afdelinger, og dette opkræves mindst en gang årligt.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved 2/3 fremmødte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle afstemninger i bestyrelsen foretages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Sekretæren udarbejder i samarbejde med formanden indkaldelser til møder og fører referat af alle møder og generalforsamlinger. 
Såfremt formanden ikke kan fungere sin valgperiode ud, konstitueres næstformanden som formand til førstkommende generalforsamling.
Såfremt der er valgt suppleanter til bestyrelsen og det viser sig, at et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen, indtræder første suppleanten og derefter anden suppleanten indtil førstkommende generalforsamling.
 
10 – Tegningsret
Foreningen kan optage lån til den daglige drift og evt. byggeri. Lånet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen. Låneyder kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.
I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og næstformanden i fællesskab.

11 – Udelukkelse af foreningen
Bestyrelsen kan til en hver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor. En udelukkelse skal være begrundet og meddeles skriftligt. Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
 
12 – Opløsning
Til opløsning af foreningen kræves ¾ del af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum.
Ved opløsning skal foreningens midler/inventar gå til idrætslige eller kulturelle formål i Herfølge.
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2022

Navneændring fra "Herfølge Gymnastikforening" til "Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening" blev vedtaget på generalforsamlingen den 16. februar 2023
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)